دهه دوم محرم |‌مرکز فرهنگی آینه

 

ویژه برنامه دهه دوم محرم ۱۴۰۰ | مرکز فرهنگی آینه

 

 

توضیحاتی درمورد
موضوع سخنرانی
دهه دوم محرم الحرام ۱۴۴۳
توسط استاد داستانپور

 

شب اول 

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب اول | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب اول| مرکز فرهنگی آینه

به زودی …


شب دوم 

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب دوم | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب دوم | مرکز فرهنگی آینه

به زودی …


شب سوم 

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب سوم | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب سوم | مرکز فرهنگی آینه

به زودی …


شب چهارم 

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب چهارم | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب چهارم | مرکز فرهنگی آینه

به زودی …


شب پنجم دهه دوم محرم

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب پنجم | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب پنجم | مرکز فرهنگی آینه

به زودی …


شب ششم

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب ششم | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب ششم | مرکز فرهنگی آینه

به زودی …


شب هفتم

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب هفتم | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب هفتم| مرکز فرهنگی آینه

به زودی …


شب هشتم 

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب هشتم | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب هشتم | مرکز فرهنگی آینه

به زودی …


شب نهم

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب نهم | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب نهم | مرکز فرهنگی آینه

به زودی …


شب آخر

متن کامل سخنرانی (به زودی …)    |  متن کامل سخنرانی به صورت pdf (به زودی…)

صوت سخنرانی شب آخر | دهه دوم محرم

دانلود باکیفیت بالا                                     دانلود باکیفیت متوسط                             دانلود باکیفیت پایین

موضوعات مطرح شده در شب آخر | مرکز فرهنگی آینه

به زودی …

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمام مدیا

وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا

شبکه های اجتماعی استاد محمد داستانپور

وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا
وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا

مجموعه های فرهنگی

وب سایت محمد داستانپور | تمام مدیا